D-Sub Connector

0 بررسی ها
45,520 ریال
موجود
کاور سوکت کامپیوتری 15 پین -DB15
0 بررسی ها
35,750 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 15 پین مادگی صاف (سر کابل) -DB15
0 بررسی ها
33,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 15 پین مادگی VGA(سر کابل)
0 بررسی ها
35,750 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 15 پین نری صاف (سر کابل) -DB15
0 بررسی ها
33,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 15 پین نری VGA(سر کابل)
0 بررسی ها
42,000 ریال
موجود
کاور سوکت کامپیوتری 25 پین -DB25
0 بررسی ها
179,685 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 25 پین مادگی فلت خور -DB25
0 بررسی ها
88,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 25 پین مادگی رایت (روبردی) -DB25
0 بررسی ها
105,415 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 25 پین مادگی سوزنی -DB25
0 بررسی ها
47,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 25 پین مادگی صاف (سر کابل) -DB25
0 بررسی ها
167,706 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 25 پین نری فلت خور -DB25
0 بررسی ها
94,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 25 پین نری رایت (روبردی) -DB25
0 بررسی ها
105,415 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 25 پین نری سوزنی-DB25
0 بررسی ها
47,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 25 پین نری صاف (سر کابل) -DB25
0 بررسی ها
90,000 ریال
موجود
کاور سوکت کامپیوتری 37 پین -DB37
0 بررسی ها
100,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 37 پین مادگی صاف (سر کابل)-DB37
0 بررسی ها
100,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 37 پین نری صاف (سر کابل) -DB37
0 بررسی ها
177,000 ریال
موجود
کاور سوکت کامپیوتری 50 پین -DB50
0 بررسی ها
330,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 50 پین مادگی سر کابلی  -DB50
0 بررسی ها
330,000 ریال
موجود
سوکت کامپیوتری 50 پین نری سر کابلی -DB50
بازگشت به بالا
منو
بستن
سبد خرید
بستن
بازگشت
حساب کاربری
بستن