فروشگاه قدیم
VL03-08 نمایش بزرگتر

VL03-08

موجود در انبار

Variable Shielded Inductors-زرد IF

ریال 12,144